Roviniete.ro

Taxa de poluare – Calculator taxa poluare

Postat de: admin pe 7 Septembrie 2010 10:35

LINK: Calculator taxa poluare – Calculator taxa mediu

HOTARARE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si art.12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1 – Se aproba normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 – La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga pct.311 si 312 din titlul VII – “Accize si alte taxe speciale” al normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3 – Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 iulie 2008.

PRIM – MINISTRU,
Calin POPESCU – TARICEANU
Contrasemneaza :
Ministrul mediului si dezvoltarii durabile,
Atilla KORODI
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan VOSGANIAN

Anexa

Norme metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

I. Sfera de aplicare a taxei pe poluare pentru autovehicule

1. (1) Taxa pe poluare pentru autovehicule, denumita in continuare taxa, reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, denumita in continuare ordonanta, se aplica autovehiculelor din categoriile M1 – M3 si N1 – N3, autovehicule in cazul carora in rubrica 1 din cartea de identitate a vehiculului „Categoria” este inscris unul dintre codurile: M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, N2, N2G, N3 sau N3G.

(2) Taxa nu se aplica pentru:
a) autovehiculele pentru care in rubrica 1 din cartea de identitate a vehiculului „Categoria” este inscris unul dintre codurile: L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e sau L7e (autovehicule cu 2 sau 3 roti ori asimilate) ori T1, T2, T3, T4 sau T5 (tractoare agricole sau forestiere);
b) autovehiculele pentru care in rubrica 1 din cartea de identitate a vehiculului „Categoria” este inscris textul „Masini autopropulsate pentru lucrari”.

II. Exceptarea de la plata taxei

2. (1) Exceptiile de la plata taxei, prevazute la art.3 alin. (2) din ordonanta, se acorda pe baza mentiunilor speciale inscrise in cartea de identitate a vehiculului.

(2) Pentru exceptia prevazuta la art.3 alin.(2) lit.b) din ordonanta, la rubrica „Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului” este mentionat tipul dispozitivului cu care este echipat autoturismul. Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” inscrie textul in cartea de identitate a vehiculului numai daca dispozitivul este certificat si numai dupa verificarea modului de fixare si functionare a acestuia.

(3) Pentru exceptiile prevazute la art.3 alin.(2) lit.d) din ordonanta, mentiunile speciale inscrise in cartea de identitate a vehiculului, dupa caz, sunt :
a) la rubrica 1 „Categoria” este inscris textul „Autovehicul special”, iar la rubrica 2 „Caroseria”, este inscris textul „SC ambulanta”;
b) la rubrica 1 „Categoria” este inscris textul „Autovehicul special”, la rubrica 2 „Caroseria” este inscris textul „SG alte activitati”, iar la rubrica „Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului” este inscris textul „Echipament servicii de medicina”;
c) la rubrica 1 „Categoria” este inscris textul „Autovehicul special”, la rubrica 2 „Caroseria” este inscris textul „SG alte activitati”, iar la rubrica „Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului” este inscris textul „Echipament ajutor de urgenta”;
d) la rubrica 1 „Categoria” este inscris textul „Autovehicul special”, la rubrica 2 „Caroseria” este inscris textul „SG alte activitati”, iar la rubrica „Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului” este inscris textul „Echipament descarcerare”.

(4) In cazul autovehiculelor prevazute la art.3 alin.(2) lit.e) din ordonanta, exceptarea de la plata taxei se acorda daca in cartea de identitate a vehiculului in care la rubrica „Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului” este inscris textul „Caroserie (sasiu) din anul … inlocuit(a) cu o (un) caroserie (sasiu) din anul …”.

(5) Mentiunile prevazute la alin.(3) se inscriu in cartea de identitate a vehiculului de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman”.

III. Autoritatea competenta pentru calculul taxei

3. (1) Taxa se calculeaza de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care reprezinta :
a) in cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere – organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;
b) in cazul persoanelor fizice – organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica
isi are domiciliul fiscal.

(2) In vederea calcularii taxei de catre autoritatea fiscala, persoana fizica sau persoana juridica in numele careia se efectueaza inmatricularea, denumite in continuare contribuabili, trebuie sa prezinte, in copie si original, urmatoarele documente :
a) cartea de identitate a vehiculului; si
b) in cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a acestora si dupa caz declaratia pe propria raspundere prevazuta la pct. 5 alin. (4), precum si rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” ori rezultatul evaluarii individuale efectuate potrivit pct. 5 alin. (20).

(3) Procedura de stabilire a taxei se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice. Ordinul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, in locul cartii de identitate a vehiculului, prevazuta la alin. (2) lit.a), va fi prezentat un document care sa contina elementele necesare calculului taxei de catre organul fiscal, al carui model va fi stabilit in ordinul prevazut la alin. (3).

(5) Taxa se achita in lei de contribuabili, prin virament sau in numerar, la unitatile trezoreriei statului din cadrul organului fiscal la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe sau isi au domiciliul fiscal, in contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule” codificat cu codul de identificare fiscala a contribuabililor persoane fizice sau juridice.

(6) In ultima zi lucratoare a lunii, unitatile trezoreriei statului transfera in contul 50.17 ”Disponibil al fondului pentru mediu” deschis pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu la Trezoreria sectorului 6, sumele colectate in contul prevazut la alin.(4).

(7) Transferul sumelor se efectueaza din contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule” codificat cu codul de identificare fiscala atribuit trezoreriei statului ( 8609468), la nivelul soldului creditor al contului.

(8) Concomitent cu efectuarea operatiunilor de transfer prevazute la alin.(6), unitatile trezoreriei statului transmit in sistem electronic Administratiei Fondului pentru Mediu un fisier continand toate operatiunile efectuate prin contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule”.

IV. Calculul taxei

4. (1) Norma de poluare Euro utilizata la calculul taxei este cea codificata in cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 “Numarul de omologare” prin ultimele doua caractere din numarul de omologare, dupa cum urmeaza: Norma de poluare
Euro
Codificare
Non Euro E0 sau R0
Euro 1 E1
Euro 2 E2
Euro 3 E3
Euro 4 E4
Euro 5 E5
Euro 6 E6
Euro I R1
Euro II R2
Euro III R3
Euro IV R4
Euro V R5 sau RE

(2) Valoarea combinata a emisiei de CO2, exprimata in g/km, utilizata la calculul taxei este cea inscrisa in cartea de identitate a vehiculului la rubrica „Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului”, pentru categoria “Autoturism M1” sau „Autoturism M1G” incadrat in norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6, cu exceptia celor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) din ordonanta.

(3) In cazul autovehiculelor electrice, codificarea prevazuta la alin. (1) este EE. Autovehiculele hibride au inscris in cartea de identitate a vehiculului la rubrica 10 „Sursa de energie” textul „hibrid”.

(4) Elementele pe baza carora au fost stabilite cotele de reducere a taxei aferenta unui autovehicul considerat “standard”, prevazute in anexa nr. 4 la ordonanta, sunt:
a) vechimea, calculata ca diferenta intre data la care se efectueaza calculul si data primei inmatriculari;
b) rulajul mediu anual:
- M1 – 15.000 km;
- N1 – 30.000 km;
- M2 si N2 – 60.000 km;
- M3 si N3 – 100.000 km;
c) starea generala standard, specifica unui autovehicul care indeplineste toate conditiile tehnice impuse la omologare si la inspectia tehnica periodica, conform legislatiei in vigoare, iar caroseria nu prezinta semne de coroziune si deteriorare, autovehiculul nu a fost revopsit, tapiteria este curata si fara deteriorari si componentele de bord sunt in stare buna;
d) dotare: aer conditionat, ABS si airbag.

(5) In cazul autovehiculelor rulate care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania, data primei inmatriculari utilizata la calculul taxei este cea inscrisa la rubrica corespunzatoare a documentului de inmatriculare strain.

(6) Reducerea taxei cu 25% in cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevazut cu filtru de particule se aplica pentru autovehiculele in a caror carte de identitate a vehiculului la rubrica „Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului” este inscris textul “Filtru de particule”. Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” inscrie textul in cartea de identitate a vehiculului numai daca dispozitivul este prevazut in documentatia de
omologare a autovehiculului si, suplimentar pentru autovehiculele rulate, in urma verificarii existentei si starii tehnice a acestuia.

V. Determinarea deprecierii reale a unui autovehicul rulat

5. (1) Suma reprezentand taxa ce urmeaza a fi platita, calculata potrivit prevederilor art. 6 din ordonanta, poate fi ajustata atunci cand persoana care solicita inmatricularea unui autovehicul rulat, declara pe propria raspundere ca rulajul mediu anual real al autovehiculului in cauza este mai mare decat rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectiva de autovehicule, prevazut la pct. 4 alin. (4) lit. b).

(2) In cazul de la alin. (1), calculul taxei se face pe baza cotei de reducere rezultata din cota prevazuta in anexa nr. 4 la ordonanta, majorata cu reducerea suplimentara prevazuta in anexa nr. 1. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 95% se aplica cota de reducere de 95%.

(3) Rulajul mediu anual real se calculeaza prin raportarea rulajului afisat de indicatorul de kilometraj al autovehiculului, la vechimea calculata in functie de data primei inmatriculari.

(4) Declaratia pe propria raspundere se intocmeste de persoana in cauza potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 si se depune la organul fiscal competent.

(5) Declararea nereala a rulajului autovehiculului constituie infractiune si se pedepseste conform prevederilor art. 292 din Codul Penal.

(6) Suma reprezentand taxa ce urmeaza a fi platita, calculata potrivit prevederilor art. 6 din ordonanta, poate fi ajustata si atunci cand persoana care solicita inmatricularea unui autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman”, ca deprecierea autovehiculului rulat este mai mare decat cea indicata de grila fixa prevazuta in anexa nr. 4 la ordonanta.

(7) In cazul de la alin. (6), deprecierea unui autovehicul in raport cu un autovehicul considerat “standard” se calculeaza dupa formula:
D = (d1 x 0,30) + (d2 x 0,30) + (d3 x 0,40)
unde:
D = deprecierea totala;
d1 = deprecierea stabilita in functie de vechime;
d2 = deprecierea stabilita in functie de starea generala;
d3 = deprecierea stabilita in functie de nivelul de dotare.

(8) Contribuabilul poate solicita ajustarea taxei pe baza oricarui element din cele trei elemente prevazute la alin. (7), dupa caz. In aceasta situatie, valoarea deprecierii neajustate ( d1, d2 sau d3) este egala cu 1.

(9) Deprecierea stabilita in functie de vechime (d1) se aplica pentru autovehiculele in cazul carora exista diferente mai mari de 1 an intre data primei inmatriculari stabilita conform prevederilor pct. 4 alin. (5) si anul de fabricatie inscris in cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 “Anul fabricatiei”, dupa cum urmeaza:
Diferenta vechime (ani) Coeficient d1
> 1 – 2 1,03
> 2 – 3 1,05
> 3 – 4 1,06
> 4 1,10

(10) In cazul in care persoana care solicita inmatricularea nu poate face dovada primei inmatriculari a autovehiculului, se aplica prevederile art. 6 alin. (5) din ordonanta, coeficientul de depreciere d1 fiind 1.

(11) Deprecierea stabilita in functie de starea generala (d2) are in vedere alte aspecte decat cele care fac obiectul omologarii si inspectiei tehnice periodice, si anume aspectul exterior si interior al vehiculului, tinandu-se cont de starea caroseriei, revopsirea autovehiculului, starea tapiteriei si a componentelor de bord.

(12) Deprecierea stabilita in functie de starea generala (d2) se determina ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:
Aspect/ Coeficient d2
Stare generala Standard Inferioara
Aspect exterior 1,0 1,10
Aspect interior 1,0 1,10

(13) Deprecierea stabilita in functie de nivelul de dotare (d3), respectiv pe baza dotarilor considerate drept optionale in raport cu cerintele standard impuse prin legislatia privind omologarea si inspectia tehnica a autovehiculelor, se determina ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:
Dotare Coeficient d3
Fara aer conditionat 1,10
Fara ABS 1,15
Fara airbag 1,10

(14) Coeficientul deprecierii totale (D), calculat conform formulei de la alin. (7), se inmulteste cu cota de reducere a taxei din anexa nr. 4 la ordonanta, stabilita initial, rezultand noua cota de reducere pentru calculul taxei. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 95% se aplica cota de reducere de 95%.

(15) Tariful pentru efectuarea expertizei tehnice, care nu poate depasi costul operatiunilor de expertiza, se stabileste prin decizie a Consiliului de administratie a Regiei Autonoma “Registrul Auto Roman” si se publica pe site-ul acesteia, in termen de 15 zile calendaristice de la data

(16) Rezultatul expertizei tehnice se consemneaza intr-un document eliberat de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman”, care cuprinde informatiile corespunzatoare fiecaruia dintre elementele avute in vedere pentru stabilirea reducerii suplimentare si cota de reducere care decurge din acestea.

(17) Contribuabilul care urmeaza sa inmatriculeze un autovehicul rulat poate solicita ajustarea taxei atat pentru cazul prevazut la alin. (1), cat si pentru cazul prevazut la alin.(6). In aceasta situatie la calculul taxei se ia in considerare cota de reducere rezultata din inmultirea coeficientului de depreciere determinat potrivit alin. (7) cu suma dintre cota de reducere prevazuta in anexa nr. 4 la ordonanta si reducerea suplimentara prevazuta in anexa nr. 1. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 95% se aplica cota de reducere de 95%.

(18) Atunci cand contribuabilul a platit taxa, calculata potrivit prevederilor art. 6 din ordonanta, acesta poate solicita recalcularea sumei platite pe baza rezultatului expertizei tehnice efectuate potrivit prevederilor de la alin. (6).

(19) In baza cererii si a rezultatului expertizei tehnice eliberat de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman”, autoritatea fiscala competenta procedeaza la recalcularea sumei reprezentand taxa, care poate conduce la restituirea diferentei de taxa fata de cea platita cu ocazia inmatricularii.

(20) In situatia in care contribuabilul considera ca deprecierea autovehiculului sau este mai mare decat deprecierea rezultata pe baza cotei initiale de reducere si/sau a cotei suplimentare de reducere a taxei, acesta poate contesta taxa in baza rezultatului unei expertize privind evaluarea individuala a autovehiculului in cauza. In acest sens, contribuabilul va solicita efectuarea expertizei de catre un expert al Corpului Expertilor Tehnici, care in raportul de expertiza privind evaluarea individuala a autovehiculului va inscrie si cota reala de reducere a taxei corespunzatoare acelui autovehicul.

(21) Pe baza cotei reale de reducere, stabilita potrivit alin. (20), autoritatea fiscala competenta va proceda la calcularea taxei.

VI. Restituirea sumelor reprezentand diferente de taxe platite

A. Restituirea sumelor rezultate ca diferenta intre taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si taxa pe poluare pentru autovehicule

6. (1) Atunci cand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule platita in perioada 1 ianuarie 2007- 30 iunie 2008, potrivit prevederilor art. 2141- 2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mare decat taxa pe poluare rezultata din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2008, calculata in lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii autovehiculului in Romania, contribuabilul poate solicita restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa platita.

(2) Sumele prevazute la alin. (1) se restituie, la cererea contribuabilului, persoana fizica sau juridica, in conformitate cu  prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 174/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Pentru restituirea sumelor, contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent in administrarea acestuia, prevazut la pct. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevazut in anexa nr. 3.

(4) La cererea de restituire se anexeaza, in original sau in copie, documentul doveditor al platii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, respectiv chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia, precum si copia Cartii de identitate a vehiculului si a Certificatului de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestora.

(5) In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexeaza, in copii conforme cu originalul pe baza declaratiei proprii, documentul doveditor al platii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, precum si a Cartii de identitate a vehiculului si a Certificatului de inmatriculare.

(6) Cererea de restituire, insotita de documentele prevazute la alin. (4), se solutioneaza de organul fiscal competent in termenul prevazut de art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003.

(7) Dupa primirea cererii de restituire, organul fiscal competent verifica datele din evidenta analitica pe platitori, sub aspectul existentei unor obligatii fiscale neachitate inregistrate de catre contribuabil, precum si operatiunea de plata a taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, in sensul virarii sumei in cauza la bugetul de stat, solicitand in scris unitatii trezoreriei statului confirmarea platii.

(8) In situatia in care, urmare verificarilor, se confirma virarea sumei in cauza la bugetul de stat, iar organul fiscal competent constata existenta unor obligatii fiscale restante ale contribuabilului, suma solicitata se restituie numai dupa efectuarea compensarii acestor obligatii fiscale restante, in conformitate cu prevederile art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003. In acest scop se intocmeste, in 3 exemplare, Nota privind compensarea obligatiilor fiscale – M.F.P. – A.N.A.F. cod 14.13.41.99, in conformitate cu prevederile legale.

(9) In cazul in care suma de restituit este mai mare decat suma reprezentand obligatiile fiscale restante inregistrate de catre contribuabil, organul fiscal competent efectueaza compensarea pana la concurenta celei mai mici sume, iar pentru diferenta intocmeste, in 3 exemplare, Nota privind restituirea/rambursarea unor sume – M.F.P. – A.N.A.F. cod 14.13.41.99/a.

(10) Nota privind restituirea/rambursarea unor sume – M.F.P. – A.N.A.F. cod 14.13.41.99/a se intocmeste si in cazul restituirii integrale a diferentei dintre cele doua taxe, atunci cand nu se constata in sarcina contribuabilului obligatii fiscale restante.

(11) Cele 3 exemplare ale Notei privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau ale Notei privind restituirea/rambursarea unor sume, dupa caz, se transmit la unitatea trezoreriei statului la care este arondat organul fiscal competent, in scopul efectuarii operatiunilor de compensare/restituire.

(12) Restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa platita se face de catre organul fiscal competent, de la bugetul de stat, din contul de venituri bugetare in care a fost incasata suma in contul bancar indicat de catre solicitant prin cererea sa de restituire.

(13) Pentru contribuabilii persoane fizice care nu au indicat, prin cererea de restituire, contul bancar in care doresc restituirea, aceasta poate fi efectuata, in numerar, la ghiseul unitatii trezoreriei statului, in baza Notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

(14) Dupa efectuarea compensarii si/sau a restituirii, dupa caz, unitatea trezoreriei statului pastreaza un exemplar al Notei de compensare si/sau al Notei de restituire si le transmite pe celelalte 2 organului fiscal competent, in termen de 3 zile, in vederea inregistrarii in evidenta analitica pe platitori a contribuabililor.

(15) Dupa primirea documentelor, organul fiscal competent va pastra un exemplar al Notei de compensare si/sau al Notei de restituire si il va transmite pe celalalt contribuabilului, in termen de 7 zile.

(16) Restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa platita se face de la bugetul de stat.

(17) Pentru cererile de restituire depuse la organele fiscale inainte de data intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, termenul legal de solutionare incepe sa curga de la data de 1 iulie 2008, cu conditia ca cererea sa fie insotita de documentele prevazute la pct. 6 alin. (4).

B. Restituirea sumelor reprezentand valoarea reziduala a taxei platite

7. (1) Atunci cand un autovehicul pentru care s-a platit taxa in Romania este scos ulterior din parcul auto national, se restituie, la cererea contribuabililor, valoarea reziduala a taxei.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica pentru taxele platite incepand cu data de 1 iulie 2008.

(3) Valoarea reziduala a taxei reprezinta taxa care ar fi platita pentru respectivul autovehicul daca acesta ar fi inmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national.

(4) Pentru restituirea sumelor, contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent in administrarea acestuia, prevazut la pct. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

(5) La cererea de restituire se anexeaza, in original si in copie, urmatoarele documente:
a) documentul care atesta ca solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto national, respectiv copia legalizata a Cartii de identitate a autovehiculului;
b) dovada radierii din circulatie a autovehiculului, eliberata de organele de politie competente;
c) documentul care atesta faptul ca autovehiculul a fost transferat in alt stat membru, respectiv factura/contractul de vanzare-cumparare sau declaratia vamala de export, dupa caz;
d) certificatul de distrugere a vehiculului, dupa caz.

(6) Cererea de restituire se solutioneaza de organul fiscal competent in termenul legal de solutionare, potrivit legii, iar restituirea sumelor reprezentand valoare reziduala a taxei se face din bugetul Fondului pentru mediu.

(7) Suma reprezentand valoarea reziduala a taxei, se compenseaza/se restituie de unitatile trezoreriei statului, din contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule” codificat cu codul de identificare fiscala al contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu incadrarea in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule” .

(8) In cazul in care suma prevazuta la alin. (7) nu se incadreaza in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule”, unitatile trezoreriei statului vor solicita in scris Administratiei Fondului pentru Mediu, pe baza unei adrese aprobata de conducatorul unitatii, transferarea in contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscala atribuit trezoreriei statului ( 8609468), a sumei necesare efectuarii restituirii. Administratia Fondului pentru Mediu va vira suma astfel solicitata, din contul 50.17 “Disponibil al fondului pentru mediu”, in termen de maxim 2 zile lucratoare de la primirea adresei de la unitatea trezoreriei statului.

(9) Procedura de restituire a sumelor reprezentand valoarea reziduala a taxei este cea prevazuta la litera A, pct. 6, alin. (6)-(14), care se aplica in mod corespunzator.
C. Restituirea sumelor reprezentand diferentele de taxa pe poluare rezultate in urma contestarii taxei

8. (1) In cazul contestarii taxei platite, contribuabilul poate solicita restituirea diferentei de taxa fata de cea platita cu ocazia inmatricularii autovehiculului, in Romania.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica pentru taxele platite incepand cu data de 1 iulie 2008.

(3) Pentru restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa, contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent in administrarea acestuia, prevazut la pct. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

(4) La cererea de restituire se anexeaza, in original si in copie, urmatoarele documente:
a) dovada platii taxei pe poluare;
b) documentul eliberat de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman”, privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Expertilor Tehnici privind rezultatul evaluarii individuale a autovehiculului.

(5) Cererea de restituire se solutioneaza de organul fiscal competent in termenul prevazut de lege, iar restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa se face din bugetul Fondului pentru mediu.

(6) Suma reprezentand diferenta de taxa se compenseaza/se restituie de unitatile trezoreriei statului, din contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule” codificat cu codul de identificare fiscala a contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu incadrarea in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 “Disponibil din taxe taxe pe poluare pentru autovehicule” .

(7) In cazul in care suma prevazuta la alin.(6) nu se incadreaza in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule”, unitatile trezoreriei statului vor solicita in scris Administratiei Fondului pentru Mediu, pe baza unei adrese aprobata de conducatorul unitatii, transferarea in contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscala atribuit trezoreriei statului (8609468), a sumei necesare efectuarii restituirii. Administratia Fondului pentru Mediu va vira suma astfel solicitata, din contul 50.17 “Disponibil al fondului pentru mediu”, in termen de maxim 2 zile lucratoare de la primirea adresei de la unitatea trezoreriei statului.

(8) Procedura de restituire a sumelor reprezentand diferenta de taxa este cea prevazuta la litera A, pct. 6, alin. (6)-(14), care se aplica in mod corespunzator.

VII. Dispozitii finale

9.(1) In masura in care aplicarea prevederilor privind taxa vor impune precizari suplimentare, acestea vor fi emise prin ordin al ministrului mediului si dezvoltarii durabile sau al ministrului economiei si finantelor sau al ministrului transporturilor ori prin ordin comun al acestora, dupa caz.

(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Taguri: , , ,

Roviniete.ro

Comments are closed.