Roviniete.ro

Ordinul 244/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania

Postat de: admin pe 22 Septembrie 2010 17:23

Ordinul ministrului transporturilor nr. 244/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania a fost publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 184 din 11.03/2008

In temeiul prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile ulterioare, ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. – Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii.

Art. 4.
– La intrarea in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.230/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 din 4 august 2005, cu modificarile ulterioare.

Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban

Bucuresti, 25 februarie 2008.
Nr. 244.


ANEXA

NORME METODOLOGICE pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania

Art. 1. -
(1) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, denumit in continuare tarif de utilizare.
(2) Tariful de utilizare se aplica utilizatorilor romani si straini pentru toate vehiculele detinute de acestia, inmatriculate temporar sau definitiv, care circula pe reteaua de drumuri nationale din Romania.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), tariful de utilizare nu se aplica pentru sectoarele de drumuri nationale aflate in intravilanul resedintelor de judete si al municipiilor.
(4) Tariful de utilizare este structurat:
a) pentru vehiculele de transport marfa si vehiculele de transport mixt cu masa totala maxima autorizata, denumita in continuare MTMA, mai mare sau egala cu 12 tone – in functie de durata de utilizare, de MTMA si de numarul de axe;
b) pentru vehiculele de transport marfa si vehiculele de transport mixt cu MTMA mai mica de 12 tone – in functie de durata de utilizare si de MTMA;
c) pentru vehiculele de transport persoane – in functie de durata de utilizare si de numarul de locuri.
(5) Prin durata de utilizare se intelege durata de parcurs si de stationare.
(6) In sensul prezentelor norme metodologice, utilizatori sunt:
a) persoanele fizice sau juridice inscrise la rubrica “detinator” in certificatele de inmatriculare sau in cartile de identitate ale vehiculelor inmatriculate in Romania, denumite in continuare utilizatori romani;
b) persoanele fizice sau juridice inscrise in certificatele de inmatriculare ale vehiculelor inmatriculate in alte state, denumite in continuare utilizatori straini.

Art. 2. – Nivelul tarifului de utilizare este prevazut in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. – (1) Utilizatorii pot achita tariful de utilizare pentru o perioada de valabilitate de o zi, 7 zile, 30 de zile sau 12 luni.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru autoturisme si pentru vehiculele de transport marfa cu MTMA mai mica sau egala cu 3,5 tone, perioada minima pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile.
(3) La solicitarea utilizatorului, eliberarea rovinietelor se poate realiza cu cel mult 30 de zile inainte de data de inceput a valabilitatii.
(4) Valabilitatea rovinietei incepe de la ora 0,00 a zilei specificate de utilizator si expira la ora 24,00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitat tariful de utilizare.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in cazul in care ziua de inceput a valabilitatii rovinietei este ziua in curs, valabilitatea rovinietei incepe de la ora eliberarii si expira la ora 24,00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitat tariful de utilizare.

Art. 4.
– (1) La achitarea tarifului de utilizare se elibereaza de catre distribuitor documentul care atesta plata sumei incasate si rovinieta-ecuson al carei model este prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice sau, dupa caz, rovinieta matca-cupon al carei model, stabilit in functie de durata de utilizare si de tipul vehiculului, este prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
(2) In sensul prezentelor norme metodologice, prin documentul care atesta plata sumelor incasate se intelege factura, chitanta sau, dupa caz, bonul emis cu ajutorul casei de marcat eliberat de distribuitor.
(3) Rovinieta-ecuson se elibereaza pana la epuizarea stocurilor.
(4) In cazul eliberarii de catre distribuitor a rovinietei-ecuson, documentul care atesta plata sumei incasate va fi completat prin inscrierea cel putin a urmatoarelor elemente:
a) seria rovinietei-ecuson;
b) numarul de inmatriculare al vehiculului;
c) tipul vehiculului, conform clasificarii prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) anul, luna, ziua de la care este valabila;
e) anul, luna, ziua expirarii, conform perioadei de valabilitate solicitate de utilizator.
(5) In cazul eliberarii rovinietei matca-cupon, distribuitorul va personaliza matca prin perforarea cu un dispozitiv mecanic a zilei, lunii, anului de la care este valabila, va inscrie pe cupon numarul de inmatriculare al vehiculului, iar documentul care atesta plata sumei incasate va fi completat prin inscrierea cel putin a urmatoarelor elemente:
a) seria rovinietei matca-cupon;
b) numarul de inmatriculare al vehiculului;
c) tipul vehiculului, conform clasificarii prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) anul, luna, ziua de la care este valabila;
e) anul, luna, ziua expirarii, conform perioadei de valabilitate solicitate de utilizator.
(6) Datele prevazute la alin. (4) lit. b) si c) si la alin. (5) lit. b) si c) sunt furnizate de utilizator conform celor inscrise in certificatul de inmatriculare sau in documentele vamale, dupa caz, documente prezentate de acesta.
(7) Pe toate documentele care atesta plata sumei incasate se va inscrie de catre distribuitor, in mod obligatoriu, ora eliberarii rovinietei.
(8) Pentru verificarea valabilitatii rovinietei, in afara aplicarii rovinietei-ecuson sau a matcii rovinietei matca-cupon in partea din stanga jos a parbrizului, vor fi pastrate la bordul vehiculului, prin grija utilizatorilor, ai caror conducatori auto au obligatia sa le prezinte, la cerere, organelor de control abilitate, urmatoarele documente:
a) in cazul eliberarii rovinietei-ecuson:
a1) pentru utilizatorii persoane fizice – documentul care atesta plata tarifului de utilizare, in original sau in copie legalizata;
a2) pentru utilizatorii persoane juridice – documentul care atesta plata tarifului de utilizare, in original, sau o copie a acestuia stampilata si semnata in original de catre conducatorul unitatii, cu inscrisul “conform cu originalul”;
b) in cazul eliberarii rovinietei matca-cupon:
b1) pentru utilizatorii persoane fizice – cuponul cu aceeasi serie cu a matcii aplicate pe parbriz;
b2) pentru utilizatorii persoane juridice – cuponul cu aceeasi serie a matcii aplicate pe parbriz.
(9) In cazul eliberarii rovinietei matca-cupon, aceasta este valabila astfel:
a) rovinieta cu valabilitate de o zi – in ziua corespunzatoare datei pentru care a fost perforata matca;
b) rovinieta cu valabilitate de 7 zile – in ziua corespunzatoare datei pentru care a fost perforata matca si in urmatoarele 6 zile;
c) rovinieta cu valabilitate de 30 de zile – in ziua corespunzatoare datei pentru care a fost perforata matca si in urmatoarele 29 de zile;
d) rovinieta cu valabilitate de 12 luni – din ziua corespunzatoare datei pentru care a fost perforata matca si pana in ziua anterioara aceleiasi zile a anului urmator.

Art. 5. – Responsabilitatea privind pastrarea in stare buna a documentelor prevazute la art. 4 alin. (8), in vederea stabilirii valabilitatii rovinietei, revine in exclusivitate, in cazul vehiculelor inmatriculate in Romania, utilizatorului roman, iar in cazul vehiculelor inmatriculate in alte state, conducatorului auto.

Art. 6. – Cheltuielile legate de tiparirea rovinietelor se suporta de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A.

Art. 7
. – (1) Achitarea tarifului de utilizare si eliberarea rovinietei se pot efectua la distribuitorii cu care Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. a incheiat conventii in acest scop, precum si la sediile directiilor regionale de drumuri si poduri, ale sectiilor de drumuri nationale si ale agentiilor de control si incasare, subunitati ale Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., conform legii.
(2) Informatiile privind distribuitorii si locatiile in care se incaseaza tariful de utilizare si se elibereaza rovinietele vor fi aduse la cunostinta utilizatorilor prin grija Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. prin publicarea pe pagina oficiala de web a acesteia si la sediul subunitatilor sale.
(3) Conditiile pe care distribuitorii trebuie sa le indeplineasca cumulativ pentru a fi agreati de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. sunt:
A. pentru persoanele juridice romane:
a) la data incheierii conventiei si a eventualelor acte aditionale privind prelungirea termenului de valabilitate a acesteia sa nu inregistreze obligatii restante la plata fata de bugetul consolidat al statului si fata de bugetele locale;
b) sa faca dovada detinerii logisticii necesare eliberarii informatizate a rovinietelor si a documentelor care atesta plata tarifului de utilizare;
c) sa aiba in structura puncte de lucru, declarate potrivit prevederilor legale, prin care sa asigure incasarea tarifului de utilizare si distribuirea rovinietelor, amplasate in minimum 10 judete;
B. pentru persoanele juridice straine:
a) la data incheierii conventiei si a eventualelor acte aditionale privind prelungirea termenului de valabilitate a acesteia sa nu inregistreze obligatii restante la plata fata de bugetul consolidat al statului si fata de bugetele locale;
b) sa faca dovada detinerii logisticii necesare eliberarii informatizate a rovinietelor si a documentelor care atesta plata tarifului de utilizare;
c) sa aiba in structura puncte de lucru, declarate potrivit prevederilor legale, prin care sa asigure incasarea tarifului de utilizare si distribuirea rovinietelor.
(4) Fac exceptie de la conditia prevazuta la alin. (3) lit. A.c) distribuitorii care au in structura puncte de lucru, declarate potrivit prevederilor legale, prin care sa asigure incasarea tarifului de utilizare si distribuirea rovinietelor in zone teritoriale in care rovinietele nu pot fi distribuite de persoane juridice care indeplinesc conditia sus-mentionata sau care elibereaza rovinieta si documentele care atesta plata prin intermediul aplicatiilor on-line.
(5) Conventiile privind incasarea tarifului de utilizare si eliberarea rovinietelor se incheie la solicitarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A.
(6) Distribuitorilor cu care Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. a incheiat conventii pentru incasarea tarifului de utilizare si eliberarea rovinietelor pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin li se vor aplica conditiile prevazute la alin. (3) la data incetarii valabilitatii conventiilor aflate in derulare.

Art. 8
. – (1) Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., prin directiile regionale de drumuri si poduri, va returna contravaloarea tarifului, corespunzatoare perioadei de neutilizare, la solicitarea utilizatorului, in situatia radierii din circulatie a vehiculelor datorita:
a) dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului unei unitati specializate, in vederea dezmembrarii;
b) scoaterii definitive din Romania a vehiculului;
c) declararii furtului vehiculului.
(2) In cazul schimbarii detinatorului vehiculului sau al cedarii dreptului de folosinta, rovinieta isi mentine valabilitatea.
(3) Solicitarea de returnare a contravalorii tarifului, corespunzator perioadei de neutilizare, se depune la directia regionala de drumuri si poduri pe a carei raza teritoriala utilizatorul isi are sediul social sau, dupa caz, domiciliul, impreuna cu documentul care atesta plata si originalul sau copia legalizata a dovezii de radiere din circulatie a vehiculului, emisa de organele Politiei Rutiere. Sediile directiilor regionale de drumuri si poduri si raza teritoriala a acestora sunt cele prezentate in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
(4) Suma ce se va returna va fi calculata proportional cu perioada de neutilizare a vehiculului, respectiv cu perioada cuprinsa intre data emiterii dovezii de radiere din circulatie a vehiculului si data expirarii valabilitatii rovinietei pentru care a fost achitat tariful de utilizare, mai putin comisioanele bancare si de distribuire.

Art. 9. – (1) In cazul in care pentru acelasi vehicul se achita tariful de utilizare de doua sau mai multe ori pentru perioade de valabilitate ale rovinietelor ce se suprapun pentru cel putin o zi, la solicitarea utilizatorului, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., prin directiile regionale de drumuri si poduri, va returna contravaloarea tarifului corespunzator perioadei de suprapunere a valabilitatii rovinietelor.
(2) Solicitarea de returnare a contravalorii tarifului, corespunzator perioadei de neutilizare, se depune la directia regionala de drumuri si poduri pe a carei raza teritoriala utilizatorul isi are sediul social sau, dupa caz, domiciliul, impreuna cu urmatoarele documente, in copie:
- certificatul de inmatriculare sau cartea de identitate a vehiculului;
- documentele care atesta plata rovinietelor;
- rovinieta sau rovinietele pentru care se solicita restituirea tarifului.
(3) Suma ce se va returna va fi calculata in functie de perioada de suprapunere a valabilitatii, mai putin comisioanele bancare si de distribuire.

Art. 10.
– (1) Pentru solicitarile de restituire prevazute la art. 8 si 9, directia regionala de drumuri si poduri are obligatia sa verifice temeinicia cererilor de returnare si sa restituie utilizatorului suma la care acesta are dreptul, in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii solicitarii.
(2) Pentru solicitarile de restituire prevazute la art. 8 si 9, directia regionala de drumuri si poduri, in cazul in care constata ca utilizatorul nu are dreptul la restituirea sumelor solicitate, va comunica in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii solicitarii motivul pentru care cererea a fost respinsa total sau partial, dupa caz.

Art. 11.
– (1) In cazul in care utilizatorii vor solicita eliberarea rovinietei pentru durate de utilizare, altele decat cele prevazute la art. 1 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, distribuitorul va elibera un numar corespunzator de roviniete in vederea asigurarii acoperirii intregii perioade de valabilitate, fara intrerupere.
(2) Distribuitorii de roviniete nu vor elibera utilizatorilor roviniete cu valabilitate anterioara datei achitarii tarifului de utilizare.

Art. 12
. – Odata cu aplicarea amenzii contraventionale, conducatorilor vehiculelor inmatriculate in Romania sau in alte state li se retine de catre personalul abilitat in acest scop certificatul de inmatriculare al vehiculului, pana la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de utilizare.

Art. 13
. – (1) Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. va pune la dispozitia distribuitorilor, in timp util, un numar corespunzator de exemplare de roviniete si facturi, pe baza de proces-verbal de predare-primire.
(2) Numarul exemplarelor de rovinieta care se vor aloca distribuitorilor de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. se stabileste pe baza cererilor acestora si a datelor statistice privind numarul de roviniete eliberate anterior.

Taguri: , , ,

Roviniete.ro

Comments are closed.