Roviniete.ro

Metodologie de eliberare a autorizatiei nominale de circulatie pe DN 1

Postat de: admin pe 9 Noiembrie 2010 11:17

1. Eliberarea autorizatiilor se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, in baza documentatiei prezentate.

2. Documentatia cuprinde urmatoarele:

2.1. memoriu din care sa rezulte necesitatea efectuarii transportului pe traseul sau pe traseele solicitate, numarul de vehicule pe fiecare traseu, numerele de inmatriculare, perioada pentru care se solicita autorizarea;

2.2. certificatul de inmatriculare, in copie, pentru fiecare vehicul, inclusiv semiremorcile si/sau remorcile;

2.3. copia documentelor care atesta plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale (rovinieta), valabila pe perioada pentru care se solicita autorizarea;

2.4. autorizatia speciala de transport pentru depasiri de limite masice si/sau dimensiuni maxime admise, daca este cazul, sau declaratie pe propria raspundere ca nu se depasesc in circulatie limitele masice si/sau dimensiunile maxime admise prevazute in anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.5. dovada achitarii tarifului pentru utilizarea zonei drumurilor nationale, daca este cazul;

2.6. copie a contractului de inchiriere/leasing, in cazul in care solicitantul autorizatiei nominale de circulatie nu este detinatorul vehiculelor;

2.7. dovada necesitatii efectuarii transportului pe sectorul de drum restrictionat (contracte, comenzi de transport etc.). Fiecare pagina a documentelor, transmise in copie, va purta inscrisul “Subsemnatul …………., administrator al ……….., declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul.”, semnatura administratorului si stampila unitatii, in original.

3. Analiza documentatiilor:

3.1. analiza documentatiei se realizeaza de catre o comisie formata din reprezentanti ai CNADNR – S.A.;

3.2. comisia se intruneste periodic, in raport cu numarul si importanta solicitarilor.

4. Concluziile comisiei privind analiza documentatiei pentru eliberarea autorizatiilor nominale de circulatie se consemneaza intr-un proces-verbal.

5. Conditii pentru acordarea autorizatiilor nominale de circulatie:

5.1. punctul de origine sau de destinatie al transportului se afla situat pe traseul restrictionat;

5.2. nu exista trasee alternative pentru acces la punctul de origine sau de destinatie al transportului;

5.3. sectorul de drum pentru care se autorizeaza transportul sa fie cât mai scurt, prin folosirea in principal a traseelor alternative;

5.4. caracteristicile tehnice si geometrice ale traseelor alternative nu confera posibilitatea efectuarii transportului pe aceste trasee;

5.5. autorizatia se elibereaza pe o perioada maxima egala cu perioada de valabilitate a rovinietei, dar care nu poate depasi data de 31 decembrie 2010;

5.6. comisia isi rezerva dreptul de a nu elibera autorizatii persoanelor fizice sau juridice care nu au depus documentatia completa, care nu au respectat cele declarate in documentatie referitoare la circulatia cu depasiri ale limitelor maxime admise ori care nu au respectat conditiile impuse la autorizare.

6. Autorizarea efectuarii transportului:

6.1. in cazul avizarii documentatiei, autorizatia de circulatie se completeaza si se semneaza conform competentelor;

6.2. in cazul in care nu se avizeaza efectuarea transportului, documentatia nu se restituie solicitantului.

7. Depunerea documentatiilor se realizeaza in fiecare zi, de luni pâna vineri, intre orele 9,00- 16,00, la Registratura generala a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

8. Autorizatiile se pot ridica de la CNADNR – S.A., in fiecare zi de marti si joi, intre orele 13,30- 16,00.

9. CNADNR – S.A. va tne evidenta tuturor autorizatiilor de circulatie eliberate.

10. Documentatiile se arhiveaza o perioada de 6 luni la sediul CNADNR – SA

Taguri: , , ,

Roviniete.ro

Comments are closed.